Katana

Katana | Photography by Aleksandar Jovkovic | GuCaGuRu